Podmínky soutěže – Hra Kolo štěstí + Soutěž Slosování o Zouvačku pneumatik Motopřípravky

I. Úvodní ustanovení

1.1

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže:

  1. Hra Kolo štěstí;

  2. Soutěž Slosování o Zouvačku pneumatik Motopřípravky.

II. Definice použitých pojmů a podmínky soutěže

2.1

Pořadatelem je FO Ing. Radek Novák – motopripravky.cz s adresou U Horní dráhy 146/20, 417 42 Krupka,

IČO: 71834443.

2.2

Webové stránky pořadatele jsou: www.motopripravky.cz

2.3

Soutěžícím je osoba, která je řádně zaregistrována u pořadatele. Registrace probíhá:

    1. pro Hru Kolo štěstí - vyplněním registračního formuláře na výstavišti Motocykl Praha ve dnech 2.3. - 5.3.2023 nebo na výstavišti Motocykel a BoatShow Bratislava ve dnech 9.3. - 12.3.2023;

    2. pro Soutěž Slosování o Zouvačku pneumatik Motopřípravky - vyplněním registračního formuláře na výstavišti Motocykl Praha ve dnech 2.3. - 5.3.2023 nebo na výstavišti Motocykel a BoatShow Bratislava ve dnech 9.3. - 12.3.2023 + potvrzením e-mailové adresy prostřednictvím potvrzovacího

e-mailu, který bude zaslán pořadatelem.

Vyplněním registračního formuláře a následným potvrzením e-mailové adresy se soutěžící zároveň přihlašuje k odebíráním reklamních sdělení Pořadatele – e-shopu www.motopripravky.cz

2.4

Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.

2.5

Výhercem ve hře Kolo štěstí je každý účastník, který se ke hře zaregistruje, zatočí kolem štěstí a získá výhru, která mu na kole štěstí padne. V případě nejasné situace na kole štěstí (ukazatel mezi dvěmi políčky) musí soutěžící zatočit kolem štěstí znovu, dokud nepadne některé políčko jednoznačně.

Výhercem soutěže Slosování o Zouvačku pneumatik Motopřípravky je Uživatel, který se ke hře zaregistruje, potvrdí svou účast v e-mailu a bude následně vylosován jako jeden ze dvou výherců Soutěže. Losování proběhne prostřednictvím videa umístěného na webových stránkách Pořadatele, a to dne 16.3.2023.

 

Průběh losování Soutěže Slosování o Zouvačku pneumatik Motopřípravky:

Losovat se bude z vyplněných registračních formulářů soutěžících, kteří potvrdili svou e-mailovou adresu prostřednictvím potvrzovacího mailu zaslaného Pořadatelem. Z těchto formulářů budou vylosování postupně dva výherci, kteří obdrží výhru. Slosovány budou všechny formuláře, u kterých bude potvrzena e-mailová adresa nejpozději do 15.3.2023.

Výhra:

  1. výhra ve hře Kolo štěstí – Statická vyvažovačka Motopřípravky, sleva na nákup v e-shopu www.motopripravky.cz (slevy není možné sčítat), nebo cena útěchy;

  2. výhra ve soutěži Slosování o Zouvačku pneumatik Motopřípravky – 1 ks Zouvačka pneumatik Motopřípravky pro dva výherce (bude se jednat výstavní kusy z těchto výstav).

2.6

Začátkem Soutěže je den 9.3.2023 od kdy se mohou poprvé soutěžící do soutěže registrovat na výstavě Motocykl Praha 2023.

 

2.7

Koncem Soutěže je den 16.3.2023 (slosování a vyhlášení výherců soutěže Slosování o Zouvačku pneumatik Motopřípravky).

III. Obecná pravidla

3.1

Soutěží se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami Pořadatele, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

3.2

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky nebo Slovenska.

3.3

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

3.4

Předání výhry:

  1. výhra ve hře Kolo štěstí bude předána na místě výstaviště ihned po vytočení výhry prostřednictvím slevového poukazu 100% na výrobek Motopřípravky nebo slevovým poukazem na nákup výrobků Motopřípravky na e-shopu Pořadatele www.motopripravky.cz, případně předání ceny útěchy;

  2. výhra v soutěži Slosování o Zouvačku pneumatik Motopřípravkyvýhra bude zaslána přepravní službou na adresu Výherce, kterou uvedl v registračním formuláři nejpozději do 14 dnů od určení Výherce, případně osobním předání v provozovně Pořadatele po předchozí dohodě.

Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

3.5

Záruka na výhry je poskytována dle Obchodních podmínek Pořadatele.

3.6

Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

IV. Práva a povinnosti soutěžícího

4.1

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2

Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

4.3

Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 3 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

4.4

Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.

4.5

V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat do 3 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

4.6

Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.

4.7

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

V. Práva a povinnosti Pořadatele

5.1

Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 5 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím telefonního kontaktu nebo e-mailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele v registračním formuláři.

5.2

Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to odesláním na adresu uvedenou Výhercem nebo osobním převzetím výhry Výhercem.

5.3

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5.5

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5.6

Pořadatel je oprávněn účastníky soutěže s okamžitou platností vyloučit. Tato situace může nastat pokud účastník poruší pravidla soutěže nebo pokud dojde k pokusu o manipulaci, případně k úspěšné manipulaci soutěže nebo narušení řádného průběhu soutěže.

VI. Osobní údaje

6.1

Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.

6.2

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s FO Ing. Radek Novák – motopřípravky.cz. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových stránkách Pořadatele.

6.3

Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí se zasíláním reklamních sdělení Pořadatele na e-mailovou adresu, kterou uvedl v registračním formuláři a následně ji potvrdil prostřednictvím potvrzovacího e-mailu, který mu byl zaslán Pořadatelem.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a Slovenska. Soutěžící svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých webových stránkách.

7.3

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 10.02.2023.